2005/04/01

Đồ gốm
Một vài tác phẩm trong Gallery tốt nghiệp cao học đồ gốm của Meredith Brickell, University of Nebraska-Lincoln, 03/31/3005, photo by Datrach